3

هدف از تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارائه نقشه راه برای سه تا پنج سال آینده در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان می‌باشد. این برنامه متشکل از سبدی از انواع طرح‌ ها ، پروژه ها  و فعالیت‌ هایی خواهد بود که در حوزه‌های مرتبط و از دیدگاه‌ مختلف  نرم افزاری ، سخت افزاری و فکرافزاری تدوین و تشریح می‌گردند. در تدوین طرح جامع ، تاکید بر جزئیات نیست بلکه با نگاهی وسیع و از بالا به پائین، نیازهای فاوای سازمان در یک بازه دراز مدت شناسایی و برای تحقق آن برنامه ریزی می‌شود. مدت لازم برای تهیه طرح جامع بسته به اندازه و نیاز سازمان بین سه تا هفت ماه متغیراست. افق برنامه ریزی در طرح جامع معمولا سه تا پنج سال در نظر گرفته می شود و این طرح پس از تدوین و شروع اجرا بصورت سالانه بایستی بازبینی شود.

یکی از پیش نیازهای اصلی تدوین طرح جامع توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ، تعیین مولفه‌های راهبردی فاوا است. این مولفه‌ها پاسخگوی سئوالات کلیدی زیر در حوزه فاوا هستند:

 • کجا هستیم ؟
 • قرار است کجا باشیم ؟ (چشم انداز فاوا)
 • قرار است چه کار کنیم ؟ (مأموریت فاوا)
 • به چه چیزهایی باید برسیم ؟ (اهداف فاوا)
 • چگونه میتوان به چیزهائی که می خواهیم، برسیم ؟ (راهبردهای فاوا)
 • چه چیزهایی نیاز داریم ؟ (عوامل حیاتی موفقیت فاوا)

فاز اول -معماری سازمانی

 • دارایی اطلاعات استراتژیک که تعریف ‌کننده چشم‌انداز سازمان است.
 • اطلاعات مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز
 • فناوری‌های مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز

فاز دوم-معماری وضع موجود

 • معماری وضع موجود کسب و کار
 • معماری وضع موجود سیستم ها
 • معماری وضع موجود داده و اطلاعات
 • معماری وضع موجود فناوری

فاز سوم-معماری وضع مطلوب

 • معماری وضع مطلوب کسب و کار
 • معماری وضع مطلوب سیستم ها
 • معماری وضع مطلوب داده و اطلاعات
 • معماری وضع مطلوب فناوری
 • هم بندی معماری ها

فاز چهارم -برنامه گذار

 • فرآیندهای انتقالی برای پیاده‌سازی طرح های جدید مطلوب در پاسخ به نیازهای در حال تغییر می باشد.
2
tikkkkkkkk

Useful video

tik

quick start

فاز اول معماری سازمانی

 دارایی اطلاعات استراتژیک که تعریف ‌کننده چشم‌انداز سازمان است.

 اطلاعات مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز

 فناوری‌های مورد نیاز برای تحقق چشم‌انداز

فاز سوم معماری وضع مطلوب

معماری وضع مطلوب کسب و کار

معماری وضع مطلوب سیستم ها

معماری وضع مطلوب داده و اطلاعات

معماری وضع مطلوب فناوری

هم بندی معماری ها

معماری وضع موجود

معماری وضع موجود کسب و کار

معماری وضع موجود سیستم ها

معماری وضع موجود داده و اطلاعات

معماری وضع موجود فناوری

Untitled-6

معماری وضع مطلوب کسب وکار

معماری وضع مطلوب سیستم

معماری وضع مطلوب اطلاعات

معماری وضع مطلوب فناوری

هم بندی معماری

درخواست مشاوره

c1
Show Buttons
Hide Buttons